Mandarin(P): chōng
Mandarin(Z): ㄔㄨㄥ
Korean(Eum): 충 [chung]
Korean(H/E): 찰 충
Japanese(On): じゅう, しゅう [juu, shuu]
Japanese(Kun): あてる, みちる, みたす [ateru, michiru, mitasu]
Cantonese: cung1
Vietnamese: sung
Hist. Tang: chiung
------------------------------------------------------------
Definition: fill, be full, supply
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [10.4]
Total strokes: 5
Radical:
Frequency: 3
------------------------------------------------------------
Unicode: U+5145
Big Five: A552
GB 2312: 1968
JIS X 0208-1990: 2928
KSC 5601-1989: 8586
Cangjie: YIHU
Four-corner Code: 0021.3
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10269.020
Kang Xi: 0124.010
CiHai: 133.601 134.201
Morohashi: 01345
Dae Jaweon: 0260.010

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — chōng ㄔㄨㄥ 〔《廣韻》昌終切, 平東, 昌。 〕 1.足;滿。 《周禮‧天官‧大府》: “凡萬民之貢, 以充府庫。” 鄭玄 注: “充, 猶足。” 《楚辭‧離騷》: “蘇糞壤以充幃兮。” 王逸 注: “充, 猶滿也。” 《荀子‧正論》: “文繡充棺, 黃金充槨。” 唐 韓愈 《賀赦表》: “生恩既及於四海, 和氣遂充於八紘。” 宋 葉適 《送龔叔虎》詩: “何以充我求, 往眾歸裝孤。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I chōng (1) (会意。 从儿, 育省声。 育子长大成人。 本义: 长, 高) (2) 同本义 [tall] 充, 长也, 高也。 《说文》 宗人视牲告充。 《仪礼·特牲礼》 (3) 满 [full] 充, 塞也。 《小尔雅》 充, 满也。 《广雅》 冠盗充斥。 《左传·襄公三十一年》 …   Advanced Chinese dictionary

 • — 【起源参考】 充姓没有列入百家姓前一百位。充姓出自姜姓。上古时候,姜太公辅佐周武王姬发打败了商纣,建立了西周。后周武王分封天下,姜太公因为居功至伟,被封到齐国为王。姜太公有一个后人叫充闾,是齐国的贵族。他的后代以充为姓氏,称为充氏,世代相传,就形成了现在的充姓 。关于充姓的起源,还有一种说法,见于古书姓谱。周朝时候有一种官职叫“充人”,专门负责祭祀用牲畜饲养方面的事务。充人有的世袭这一官职,所以就把充作为姓氏,称为充氏。这是今天充姓的另一个起源。 …   Chinese names (中国人的名字)

 • — 拼音: chong 解释: 1. 填满、 装满。 如: “充电”。 唐·柳宗元·陆文通先生墓表: “其为书, 处则充栋宇, 出则汗牛马。 ” 2. 代理、 担任。 如: “权充”、 “充当家庭教师”。 唐·白居易·卖炭翁诗: “半疋 红纱一丈绫, 系向牛头充炭直。 ” 3. 假冒。 如: “冒充”、 “打肿脸充胖子”。 姓。 如战国时有充虞。 …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:chong 1. 填滿、 裝滿。 如: “充電”。 唐·柳宗元·陸文通先生墓表: “其為書, 處則充棟宇, 出則汗牛馬。” 2. 代理、 擔任。 如: “權充”、 “充當家庭教師”。 唐·白居易·賣炭翁詩: “半疋 紅紗一丈綾, 繫向牛頭充炭直。” 3. 假冒。 如: “冒充”、 “打腫臉充胖子”。 姓。 如戰國時有充虞。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【충】 가득 차다; 채우다; 막다 막히다; 두다; 덮다; 살찌다; 번거롭다 育 (기를육) + (어진사람 인) 어진사람인부 3획 (총5획) [1] [v] fill [2] full; sufficient [3] [v] take; cheat; pretend [4] a Chinese family name ジュウ·みちる 軍備擴充 (군비확충) 국가의 위력을 보이기 위하여 군비를 늘려 충실히 함. 腦充血 (뇌충혈) 머리의 혈관에 혈액이 너무 많은… …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — chōng (1) ㄔㄨㄥˉ (2) 满、 足: ~足。 ~实。 ~分(f坣 )(a.足够; b.尽量)。 ~沛。 ~裕。 (3) 填满, 装满: 填~。 ~满(a.填满, 布满; b.充分具有)。 ~耳不闻。 ~电。 汗牛~栋。 (4) 当, 担任: ~当。 ~军。 (5) 假装: 冒~。 ~数(sh?)。 (6) 姓。 (7) 郑码: SZRD, U: 5145, GBK: B3E4 (8) 笔画数: 6, 部首: 儿亠, 笔顺编号: 415435 …   International standard chinese characters dictionary

 • — <允>  吮  狁  沇  充  统  銃  統  铳  茺  兊  …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • — 충 찰 5 strokes 돼지해머리+마늘모+인발 …   Korean dictionary

 • 充實 — (充實, 充实) 1.使完滿;加強。 《孟子‧盡心下》: “可欲之謂善, 有諸己之謂信。 充實之謂美, 充實而有光輝之謂大。” 焦循 正義: “擴而充之使全備、滿盈是為充實。” 清 王夫之 《張子正蒙注‧天道》: “天以化為德, 聖人以德為化, 惟太和在中, 充實誠篤而已。” 老舍 《四世同堂》五十: “﹝他﹞用信仰與堅決充實了自己, 使自己像一座不可搖動的小山。” 2.充足;富足。 《尹文子‧大道下》: “農桑以時, 倉廩充實, 兵甲勁利, 封疆修理, 強國也。”… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 充实 — (充實, 充实) 1.使完滿;加強。 《孟子‧盡心下》: “可欲之謂善, 有諸己之謂信。 充實之謂美, 充實而有光輝之謂大。” 焦循 正義: “擴而充之使全備、滿盈是為充實。” 清 王夫之 《張子正蒙注‧天道》: “天以化為德, 聖人以德為化, 惟太和在中, 充實誠篤而已。” 老舍 《四世同堂》五十: “﹝他﹞用信仰與堅決充實了自己, 使自己像一座不可搖動的小山。” 2.充足;富足。 《尹文子‧大道下》: “農桑以時, 倉廩充實, 兵甲勁利, 封疆修理, 強國也。”… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.